กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”
รหัสหลักสูตร : 67-B1-017
วัน/เวลา : พ. 2 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รายละเอียดหลักสูตร :
สภาวิชาชีพบัญชีเล็งเห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่่ ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจของกิจการที่ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบ จึงจัดให้มีโครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการตรวจสอบแยกตามประเภทธุรกิจ เเละยังได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาอีกด้วยโครงการอบรมดังกล่าวจึงมีประโยชน์มากกับผู้ที่ต้องการนำแนวทางการตรวจสอบไปประยุกต์กับงานสอบบัญชีของแต่ละประเภทธุรกิจ
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม