กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ “ธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย”

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ “ธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย”
รหัสหลักสูตร : 67-B1-016
วัน/เวลา : พ. 16 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์ยุจิรา ตัวตน
รายละเอียดหลักสูตร :
สภาวิชาชีพบัญชีเล็งเห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่่ ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจของกิจการที่ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบ จึงจัดให้มีโครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการตรวจสอบแยกตามประเภทธุรกิจ เเละยังได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาอีกด้วยโครงการอบรมดังกล่าวจึงมีประโยชน์มากกับผู้ที่ต้องการนำแนวทางการตรวจสอบไปประยุกต์กับงานสอบบัญชีของแต่ละประเภทธุรกิจ
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม