กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 4

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 4
รหัสหลักสูตร : 67-E1-006
วัน/เวลา : ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย.-21 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร
รายละเอียดหลักสูตร :
เน้นทั้งด้านหลักการ และปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 5 Modules
ในด้านภาษีอากร ด้านการบัญชี และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท่านที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรม และ ผ่านการทดสอบแบบผสมผสานตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จะได้รับ "ประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA" และได้สิทธิ์เข้าร่วมเครือข่าย (Network) นักบัญชีภาษีอากรจากสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่องภายหลังผ่านการอบรม
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 64,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 69,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:30 1:0 136:30 12:30 137:30
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม