กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม )

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม )
รหัสหลักสูตร : 67-B1-012
วัน/เวลา : จ.-อ. 2-3 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์กษิภัท ธนิตธนาคุณ อาจารย์พิรุฬน์ กิตติเดชปรีชา
รายละเอียดหลักสูตร :
เพื่อให้มีความเข้าใจถึงผลกระทบของ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Information System) ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงวิธีการ ตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control) และการควบคุุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) ตลอดจนสามารถดำเนินการ การตรวจสอบการควบคุมที่่เกี่่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับกิจการที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ซับซ้อนมากได้เอง และมีความเข้าใจในผลการทำงาน ของผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ผู้สอบบัญชีใช้งาน
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม