กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-H1-013
วัน/เวลา : พฤ. 22 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                      อาจารย์สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
                      อาจารย์กษิติ เกตุสุริยงค์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม Grande Center Point Termanal 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม