กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > พัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) และผู้สอบทานคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน ตาม TSQM1 ปี 2567

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

พัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) และผู้สอบทานคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน ตาม TSQM1 ปี 2567
รหัสหลักสูตร : 67-B1-006
วัน/เวลา : วันที่ 18, 19, 26 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 - 16.30 น. และ 27 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
                      คุณยุจิรา ตัวตน
                      คุณวัชรี วชิรธนิต
                      คุณณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ
                      คุณมยุรี สมนันท์
                      คุณวราวรรณ ทาจันทร์
                      คุณวราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
                      รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
                      
รายละเอียดหลักสูตร :
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมเบื้องต้น
1. เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
2. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่ประจักษ์
4. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และ
5. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ดังต่อไปนี้
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชี
- เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการสอบบัญชี
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชีและเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการสอบบัญชี
หมายเหตุ:
1.หากประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 7 ปี ผู้สมัครต้องระบุเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการและแนบเอกสารที่หัวหน้าสำนักงานให้ความเห็นชอบต่อเหตุผลการเข้าร่วมโครงการนี้
2.อาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาเกี่ยวกับการสอบบัญชีต้องเป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี และต้องสอนวิชาสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตต่อปี

การนับชั่วโมงCPD:
กรณีสอบผ่านสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเเละผู้ทำบัญชี นับได้ ด้าน บัญชีจำนวน 26 ชั่วโมง
กรณีสอบไม่ผ่านสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเเละผู้ทำบัญชีนับได้ ด้านบัญชี จำนวน 24 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม : Bliston Suwan Park View Hotel & Serviced Residence Bangkok
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 10,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
26:0 0:0 0:0 26:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม