กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-D1-002
วัน/เวลา : พ.-ศ.13-15 มี.ค.67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณอนุวัฒน์ จงยินดี
                      คุณสุวิมล กุลาเลิศ
                      คุณวจี จิระธนชิต
                      คุณณฤดี คอศิริ
รายละเอียดหลักสูตร :
New :
- โอกาสในการศึกษาและเข้าใจ COSO ERM 2017 อย่างละเอียด
- รับวุฒิบัตรเมื่่อจบหลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 21,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 0:0 0:0 18:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม