กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่1/67
รหัสหลักสูตร : 67-B1-004
วัน/เวลา : อ. 14 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
รายละเอียดหลักสูตร :
จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุง เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีจำนวน ทั้งสิ้น 7 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISA) หลักสูตรนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งเน้นย้ำประเด็นสำคัญของแต่ละมาตรฐาน และหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปความเห็นต่องบการเงินได้อย่างเหมาะสม
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 1:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม