กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 4

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 4
รหัสหลักสูตร : 67-G1-001
วัน/เวลา : วันที่ 9-11,16-18,24-25 พ.ค. 67 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียดหลักสูตร :
องค์กรที่ต้องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลกระบวนการดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดหลักสูตรวุฒิบัตร
ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานตรวจสอบให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถ
ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร สร้างมูลค่าเพิ่ม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาตลาดทุน และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยรวม
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม Grande Center Point Terminal 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 35,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 38,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
48:0 0:0 0:0 48:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม