กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-B1-020
วัน/เวลา : อ.18 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์สุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย อาจารย์ชนิศา เพ็ชรศิริ
รายละเอียดหลักสูตร :
เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบรายการทั้งหมดได้ หรือหากทำได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบซึ่งอาจทำให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องเลือกรายการที่เป็นตัวแทนของประชากรขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ และสรุปผลจากการทดสอบรายการดังกล่าวไปยังประชากรทั้งหมด คำถามที่ตามมาคือผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีใดในการเลือกตัวอย่าง จะต้องเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบจำนวนกี่รายการ จะเลือกรายการใดขึ้นมาทดสอบ และหากทำการทดสอบรายการตัวอย่างแล้วพบอัตราการเบี่ยงเบนหรือข้อผิดพลาดผู้สอบบัญชีจะต้องทำอย่างไรต่อไป
ด้วยเหตุนี้ สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี ควบคู่กับสอนการใช้งานโปรแกรมเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (Audit Sampling) ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม