กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Audit School – Senior Level

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Audit School – Senior Level
รหัสหลักสูตร : 66-B1-019
วัน/เวลา : วันที่ 16-18 , 29-30 ส.ค. และ 1 ก.ย. 66 เวลา 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์โสจิกา ถนอมวิริยะศิริ
                      รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
                      อาจารย์ประเสริฐ จารุศรีพัฒน์
                      อาจารย์บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
                      อาจารย์พรสรร ชินโชติอังกูร
                      อาจารย์สุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย
                      อาจารย์กฤษฏิ์ เกรียงประเสริฐ
                      อาจารย์ชวพันธุ์ สุริยจันทร์
                      อาจารย์ชนิศา เพ็ชรศิริ
                      อาจารย์วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
                      อาจารย์ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
                      อาจารย์ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 14,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 15,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
36:0 0:0 0:0 36:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม