กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Audit School – Junior Level

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Audit School – Junior Level
รหัสหลักสูตร : 66-B1-018
วัน/เวลา : วันที่ 14 -16 และ19 มิ.ย 66 เวลา 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
                      รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
                      อาจารย์พรสรร ชินโชติอังกูร
                      อาจารย์สุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย
                      อาจารย์ชนิศา เพ็ชรศิริ
                      อาจารย์ธีรเจต หอมศิริกมล
                      อาจารย์สรสิทธิ์ ปีตรังสี
                      อาจารย์ปกรณ์ โคตรภูชัย
รายละเอียดหลักสูตร :
เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีขั้นพื้นฐานได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการตรวจสอบตามแนวทางการสอบบัญชี โดยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและตัวอย่างกระดาษทำการเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและความรับผิดชอบ
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 9,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 9,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม