กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจโรงแรม” รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจโรงแรม” รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-B1-017
วัน/เวลา : ศ. 15 ก.ย.66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
                      อาจารย์ชนารัตน์ จันทร์หวา
                      อาจารย์วุฒิพล วัฒนกิจแสงดาว
รายละเอียดหลักสูตร :
สภาวิชาชีพบัญชีฯ เล็งเห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
เฉพาะของธุุรกิจของกิจการที่ ผู้สอบบัญชีรับตรวจสอบ จึงจัดให้มีโครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามอุุตสาหกรรมที่สำคัญ
ได้แก่ ธุุรกิจโรงแรมโดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการตรวจสอบแยกตามประเภทธุุรกิจ การอบรม
ครั้งนี้ จะได้พัฒนาการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาอีกด้วย โครงการอบรมดังกล่าวจึงมีประโยชน์มากกับผู้ที่ ต้องการนำแนวทางการ
ตรวจสอบไปประยุุกต์กับงานสอบบัญชีของแต่ละประเภทธุุรกิจ
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม