กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานคุุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) และ ผู้สอบทานคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุนตาม TSQM1”

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานคุุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) และ ผู้สอบทานคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุนตาม TSQM1”
รหัสหลักสูตร : 66-B1-016
วัน/เวลา : วันที่ 20, 22, 23 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 - 16.30 น. และ 27 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
                      อาจารย์กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
                      อาจารย์ยุจิรา ตัวตน
                      อาจารย์วัชรี วชิรธนิต
                      อาจารย์ณัฐา อุรพีวัชรีวรรณ
                      อาจารย์มยุรี สมนันท์
                      อาจารย์วราวรรณ ทาจันทร์
                      อาจารย์วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
                      รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
รายละเอียดหลักสูตร :
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมเบื้องต้น
1. เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
2. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่ประจักษ์
4. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และ
5. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี ดังต่อไปนี้
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชี
- เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการสอบบัญชี
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชีและเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการสอบบัญชี
สถานที่ฝึกอบรม : Swissôtel Bangkok Ratchada
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 9,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม