กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Professional Skepticism and Positive Communication (Workshop)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Professional Skepticism and Positive Communication (Workshop)
รหัสหลักสูตร : 66-B1-015
วัน/เวลา : พ. 20 ก.ย.66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์วรพล วิริยะกุลพงศ์ อาจารย์วิราณี ลาภทวีชัย
รายละเอียดหลักสูตร :
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Skepticism) เป็นพื้นฐานของบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในทุกงานสอบบัญชี และสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค (Technical Knowledge) ความเชื่อในการตั้งข้อสงสัย (Skeptical Mindset) และการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional Actions) นอกเหนือจากการสังเกตและสงสัยข้างต้น
การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการถ่ายทอดความคิดที่ถูกต้องด้วยรูปแบบการสื่อสารเชิงบวก และสร้างผลกระทบในเชิงบวกเพื่อรักษาความร่วมมือที่ดีในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพแนวคิดการจัดหลักสูตรสัมมนานี้ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปรับการใช้ดุลยพินิจให้มีคุณภาพและมีความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพมากขึ้น
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม