กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > งบการเงินตัวสะท้อนคุณภาพงานสอบบัญชี

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

งบการเงินตัวสะท้อนคุณภาพงานสอบบัญชี
รหัสหลักสูตร : 66-B1-010
วัน/เวลา : ศ. 19 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์สมชาติ กาลสุข
รายละเอียดหลักสูตร :
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีคุุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพที่่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีจึงได้ จัดสัมมนาหลักสููตร “งบการเงิน…ตัวสะท้อนคุุณภาพงานสอบบัญชี
ซึ่งจะมีการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการนำ เสนองบการเงินและการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เหมาะสมที่น่าสนใจ
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม