กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก
รหัสหลักสูตร : 66-B1-007
วัน/เวลา : อ.-พ. 4-5 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อาจารย์ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
รายละเอียดหลักสูตร :
เนื่่องจากคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและ การให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (IAASB) ได้มีการเผยแพร่ Guide to Using ISAs in the Audits of Small and Medium Sized Entities, Volume 1 – Core Concepts (Forth Edition) ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่่อสร้างความเข้าใจและให้แนวทางในการนำมาตรฐาน การสอบบัญชีมาใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการของมาตรฐานการสอบบัญชียิ่งขึ้น
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม