กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > หลักสูตร การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

หลักสูตร การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)
รหัสหลักสูตร : 66-B1-004
วัน/เวลา : พฤ.-ศ. 25-26 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์กษิภัท ธนิตธนาคุณ อาจารย์พิรุฬน์ กิตติเดชปรีชา
รายละเอียดหลักสูตร :
เพื่อให้มีความเข้าใจถึงผลกระทบของ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Information System) ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงวิธีการ ตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control) และการควบคุุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) ตลอดจนสามารถดำเนินการ การตรวจสอบการควบคุมที่่เกี่่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับกิจการที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ซับซ้อนมากได้เอง และมีความเข้าใจในผลการทำงาน ของผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ผู้สอบบัญชีใช้งาน
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม