กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 ส. 1 เม.ย.66 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/66 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
2 ส.1 เม.ย.66 15.00 - 16.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/66 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
3 ส. 1 เม.ย.66 12.00-13.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/66 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
4 จ.-อ. 3-4 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,400.00 4,200.00
ปิดรับสมัคร
5 อ.-พ. 4-5 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
เต็ม
6 อ. 4 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด ฉบับปรับปรุง รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
7 ศ. 7 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2565) รุ่นที่1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,300.00
เต็ม
8 ศ. 7 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,300.00
ปิดรับสมัคร
9 ส. 8 เม.ย. 66 09.00 - 17.30 น.   การเตรียมความพร้อมสำหรับ TFRS for NPAEs  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ ชำระหลังจากวันที่ 31 มี.ค. 66 สมัครที่สาขา
คลิ๊กเพื่อสมัคร
1,700.00 2,100.00
ชำระภายในวันที่ 31 มี.ค. 66
1,300.00 1,700.00
10 อา. 9 เม.ย. 66 09.00 - 17.30 น.   รู้ทันภาษี ก้าวสู่วิถีนักบัญชี อย่างมืออาชีพ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ ชำระหลังจากวันที่ 31 มี.ค. 66 สมัครที่สาขา
คลิ๊กเพื่อสมัคร
1,700.00 2,100.00
ชำระภายในวันที่ 31 มี.ค. 66
1,300.00 1,700.00
11 จ. 10 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   การควบคุมเพื่อป้องกันและตรวจสอบทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
12 จ.-อ. 17-18 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,600.00 4,200.00
จองหลักสูตร
13 พฤ. 20 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
14 ศ.-ส. 21-22 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking and 5C’s for effective audit result communication (การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิค 5C’s) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 6,000.00
จองหลักสูตร
15 ศ.21 เม.ย.66 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

7:0 0:0 0:0 7:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
16 ศ. 21 เม.ย. 66 09.00-13.00 น.   โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 4/2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

19:0 1:0 0:0 20:0 0:0 1,800.00 1,800.00
จองหลักสูตร
17 อ.-พ. 25-26 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
18 อ. 25 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
19 พ. 26 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด รุ่นที่1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
20 พ. 26 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

3:0 1:0 2:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
21 พฤ. 27 เม.ย.ุ66 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
22 ศ. 28 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,100.00
จองหลักสูตร
23 ส. 29 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
24 อ - พ 2 - 3 พ.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   Build Audit Evidences and Working Paper Due Professional รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,400.00 4,200.00
จองหลักสูตร
25 ศ.-ส. 5-6 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,500.00 5,900.00
จองหลักสูตร
26 ศ. 5 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
27 จ. 8 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
28 ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. ถึงวันที่ 26 ก.ค. 66 09.00-16.30 น., 09.00-12.15 น. และ 13.00-16.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรเต็ม)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

108:0 0:0 0:0 108:0 0:0 17,800.00 19,500.00
จองหลักสูตร
29 วันที่ 9-10, 16, 18, 23 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

30:0 0:0 0:0 30:0 0:0 5,200.00 5,700.00
จองหลักสูตร
30 อ. 9 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 101)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
31 อ.9 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1/66 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
32 พ - พฤ 10 - 11 พ.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   Communication Skills for Auditors รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,400.00 4,200.00
จองหลักสูตร
33 พ. 10 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 102)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
34 ศ. 12 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
35 ส.13 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

4:0 0:0 2:0 4:0 2:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
36 จ - อ 15 - 16 พ.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   Create Audit Programs for Successful Engagement รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,400.00 4,200.00
จองหลักสูตร
37 จ. 15 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด ฉบับปรับปรุงใหม่ รุ่นที่ 3/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร
38 อ. 16 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 103)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
39 อ.16 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
40 พ. 17 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
41 พฤ.-ส.18-20 พ.ค.66 09.00-16.30 น.   กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบสากลที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

18:0 0:0 0:0 18:0 0:0 19,000.00 21,000.00
จองหลักสูตร
42 พฤ. 18 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 104)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
43 ศ - ส 19 - 20 พ.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   Enhancing efficient Internal Audit Procedure Through case study รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,400.00 4,200.00
จองหลักสูตร
44 ศ. 19 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   งบการเงินตัวสะท้อนคุณภาพงานสอบบัญชี  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
45 ศ. 19 พ.ค.66 09.00-16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
46 ส-อ,พฤ-ส 20 - 21, 25 - 27 พ.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 8,600.00 9,600.00
จองหลักสูตร
47 ส. 20 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
48 ส. 20 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร
49 จ. 22 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   Growth Mindset : an essential skill for Internal Audit Success รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

3:0 1:0 2:0 3:0 3:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
50 จ. 22 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   Growth Mindset : an essential skill for Internal Audit Success รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 1:0 2:0 3:0 3:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
51 อ. 23 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 105)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
52 อ. 23 พ.ค.66 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

3:0 1:0 2:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
53 พ - พฤ 24 - 25 พ.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   Consulting Engagement for Internal Auditor Role : The Way to Add Value for Organization รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,400.00 4,200.00
จองหลักสูตร
54 วันที่ 25, 30 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
55 พฤ.-ศ. 25-26 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   หลักสูตร การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
56 พฤ. 25 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 201)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
57 พฤ. 25 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   หลักสูตร การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft SQL(หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
58 ศ. 26 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   หลักสูตร การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Unix(หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
59 ส. 27 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
60 ส. 27 พ.ค.66 09.00-16.30 น.   ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
61 อ.-พ. 30-31 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   Risk Based Annual Plan for Internal Auditor : From P2P (From Principle to Practical) รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,400.00 4,200.00
จองหลักสูตร
62 อ. 30 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 202)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
63 ศ.-ส. 2-3 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,900.00
จองหลักสูตร
64 ศุกร์ 2 มิ.ย. 66 09.00 - 16.30 น.   Secret of Secrets to Enhance Interview Skill for Internal Auditor รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
65 วันที่ 6, 8 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรที่ 3)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

9:0 0:0 0:0 9:0 0:0 1,600.00 2,200.00
จองหลักสูตร
66 อ. 6 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 301)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร
67 อ. ุ6 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,600.00 3,100.00
จองหลักสูตร
68 พ. 7 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   SMP Manual Edition - Volume 2 รุ่นที่1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร
69 พ.7 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.   พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

1:30 0:0 4:30 1:30 4:30 599.00 999.00
จองหลักสูตร
70 พฤ 8 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
71 พฤ. 8 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   หลักการของ TFRS 17 และผลกระทบที่มีต่องบการเงิน รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
72 พฤ. 8 มิ.ย. 66 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 302)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

3:0 0:0 0:0 3:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร
73 ศ.-ส.9-10,16-17,23-24,30 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 :Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 21,000.00 22,400.00
จองหลักสูตร
74 ศ.9 มิ.ย. 66 09.00-16.00 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หลักสูตร Strategic Management 1):Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,200.00
จองหลักสูตร
75 ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.-16 ก.ย. 66 09.00-16.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 3  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ ชำระหลังวันที่ 30 เม.ย. 66
จองหลักสูตร
59,500.00 65,000.00
ชำระภายในวันที่ 30 เม.ย. 66
49,500.00 55,000.00
76 ส.-อา. 10-11 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   Financial Model 1 Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
77 ส.10 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   Agile Internal Audit รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
78 ส.10 มิ.ย. 66 09.00-16.00 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หลักสูตร Strategic Management 2):Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,200.00
จองหลักสูตร
79 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และวันเสาร์ 09.00-16.30 น.   ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566) ภาคการศึกษาที่ 1  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 37,450.00 0.00
จองหลักสูตร
80 จ.12 และ ศ.16 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.   การบริหารความเสี่ยง​ภาคปฏิบัติกับการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทั้ง 5 ของ ERM รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 13,000.00 15,000.00
จองหลักสูตร
81 อ.-พ.13-14 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.   กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 8,000.00 8,500.00
จองหลักสูตร
82 อ. 13 มิ.ย. 66 09.00 - 16.30 น.   ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,100.00 2,500.00
จองหลักสูตร
83 อ. 13 มิ.ย. 66 09.00 - 16.30 น.   สรุุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2566) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร
84 วันที่ 14 -16 และ19 มิ.ย 66 เวลา 09.00 - 16.30 น.   Audit School – Junior Level  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 9,500.00 9,800.00
จองหลักสูตร
85 วันที่ 15 - 17, 21 - 24 และ 30 มิ.ย. 66 09.00 - 16.30 น.   โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 3  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Center Point Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 33,000.00 35,000.00
จองหลักสูตร
86 พฤ.15 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 รุ่นที่ 1/66 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร
87 ศ.16 มิ.ย. 66 09.00-16.00 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หลักสูตร Strategic Management 3):Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,200.00
จองหลักสูตร
88 ส.17 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,100.00
จองหลักสูตร
89 ส. 17 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
90 ส.17 มิ.ย. 66 09.00-16.00 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หลักสูตร Risk Management 1):Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,200.00
จองหลักสูตร
91 อา. 18 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 3,300.00 3,800.00
จองหลักสูตร
92 จ. 19 มิ.ย.66 09.00-17.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

7:0 0:0 0:0 7:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
93 วันที่ 20, 22, 23 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 - 16.30 น. และ 27 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 - 16.00 น.   โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานคุุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) และ ผู้สอบทานคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุนตาม TSQM1”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : Swissôtel Bangkok Ratchada 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ สมัครหลังวันที่ 31 มีนาคม 2566
จองหลักสูตร
9,500.00 0.00
สมัครก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566
9,000.00 0.00
94 อ.-พ. 20-21 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 15,000.00 19,000.00
จองหลักสูตร
95 อ.-พ. 20-21 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 3,600.00 4,200.00
จองหลักสูตร
96 อ. 20 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 1 วัน เรียนทฤษฎี)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
97 พ. 21 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 1 วัน เรียน Workshop)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
98 พฤ. 22 มิ.ย. 66 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
99 ศ.23 มิ.ย. 66 09.00-16.00 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หลักสูตร Risk Management 2):Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,200.00
จองหลักสูตร
100 ส.24 มิ.ย. 66 09.00-16.00 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หลักสูตร Financial Strategy 1):Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,200.00
จองหลักสูตร
101 อ.27 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.   การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
102 ศ.30 มิ.ย. 66 09.00-16.00 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หลักสูตร Financial Strategy 2):Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,200.00
จองหลักสูตร
103 ส. 1 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 4,200.00 4,500.00
ปิดรับสมัคร
104 จ. 3 ก.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/66 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร
105 พ. 5 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
106 ศ. 7 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
107 ส. 8 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
108 จ. 10 ก.ค. 66 09.00 -16.30 น.   Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/66 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร
109 พฤ. 13 ก.ค. 66 9.00-16.30 น.   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advance Level รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
110 ศ.-ส. 14-15 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 6:0 6:0 5,500.00 5,900.00
จองหลักสูตร
111 ส. 15 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
112 จ.17 ก.ค.66 09.00-16.30 น.   Risk, Control, and Audit รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร
113 จ. 17 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ “ธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย” รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
114 อ. 18 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
115 อ.18 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
116 พฤ.- ศ.ที่ 20-21 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2023)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 1,900.00
จองหลักสูตร
117 พฤ.- ศ.ที่ 20-21 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2023)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 1,900.00
จองหลักสูตร
118 วันที่ 21-22, 25-26 ก.ค.66   Certificate for Lead IA Reviewer รุ่นที่ 2  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 9,500.00 10,000.00
จองหลักสูตร
119 ส. 22 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
120 พ. 26 ก.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
121 ศ.-ส. 4-5 ส.ค.66 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD Software ฟรี
จองหลักสูตร
5,500.00 5,900.00
122 ส. 5 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
123 อ. 8 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.   Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Center Point Termanal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร
124 พฤ - ศ 10 - 11 ส.ค.66 09.00 - 16.30 น.   IT ESSENTIALS FOR INTERNAL AUDIT รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,200.00 4,600.00
จองหลักสูตร
125 วันที่ 16-18 , 29-30 ส.ค. และ 1 ก.ย. 66 เวลา 09.00 - 16.30 น.   Audit School – Senior Level  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 14,000.00 15,500.00
จองหลักสูตร
126 พ.-ศ.23-25 ส.ค.66 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

18:0 0:0 0:0 18:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
127 พ.-ศ.23-25 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

18:0 0:0 0:0 18:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
128 พ.23 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
129 พ.23 ส.ค.66 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
130 พฤ. 24 ส.ค.66 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
131 พฤ. 24 ส.ค.66 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
132 ศ.25 ส.ค.66 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
133 ศ.25 ส.ค.66 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/66 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
134 ศ. 25 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
135 ศ. 25 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.   เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า รุ่นที่ 2/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
136 ส. 26 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
137 ส.26 ส.ค.66 09.00-16.30 น.   การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
138 ส.-อา. 2 - 3 ก.ย. 66 09.00-16.30 น.   การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/66 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
139 จ.-อ. 4 -5 ก.ย. 66 09.00 - 16.30 น.   การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,800.00 6,300.00
จองหลักสูตร
140 จ. 11 ก.ย. 66 09.00 - 16.30 น.   TFRS 9 Workshop (เชิงปฎิบัติ) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,800.00 5,200.00
จองหลักสูตร
141 ศ. 15 ก.ย.66 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจโรงแรม” รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
142 ส. 16 ก.ย. 66 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
143 พ. 20 ก.ย.66 09.00-16.30 น.   Professional Skepticism and Positive Communication (Workshop)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
144 ส. 30 ก.ย. 66 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
145 ส.7 ต.ค. 66 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/66 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
146 จ. 9 ส.ค. 66 09.00 - 16.30 น.   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/66  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,800.00 5,200.00
จองหลักสูตร