กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 จ.-อ. 27-28 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,400.00 5,800.00
จองหลักสูตร

2 อ. 28 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 4,200.00 4,700.00
จองหลักสูตร

3 พ.-พฤ. 29 -30 พ.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร

4 พฤ. 30 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
ปิดรับสมัคร

5 ศ. 31 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   Introduction to COBIT 2019 รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

6 ส. 1 มิ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   COSO-based Internal Audit Program รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,400.00
จองหลักสูตร

7 4, 6, 11, 13, 14, 18, 25 มิ.ย., 1-2, 9, 11, 16, 23 ก.ค., 5, 8, 13, 16, 20, 24, 29 ส.ค., 67 (19 วัน) 09.00-16.30 น., 09.00-12.15 น. และ 13.00-16.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

114:0 0:0 0:0 114:0 0:0 18,500.00 19,500.00
จองหลักสูตร

8 วันที่ 4, 6, 11, 13 และ 14 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

30:0 0:0 0:0 30:0 0:0 5,200.00 5,700.00
จองหลักสูตร

9 อ. 4 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 101)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

10 พ. 5 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร

11 พฤ. 6 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 102)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

12 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย.-21 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 4  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

12:30 1:0 136:30 12:30 137:30 ชำระหลังวันที่ 20 พ.ค. 67
จองหลักสูตร

64,000.00 69,000.00
ชำระภายในวันที่ 20 พ.ค. 67
54,000.00 59,000.00
13 ส. 8 มิ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   Agile Internal Audit รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร

14 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และวันเสาร์ 09.00-16.30 น.   ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2567) ภาคการศึกษาที่ 1  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 37,450.00 0.00
จองหลักสูตร

15 จ.-อ.10-11 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.   การออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี ให้ถูกต้องตามหลักการ GRC รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

10:30 0:0 1:30 10:30 1:30 7,300.00 9,300.00
จองหลักสูตร

16 จ. 10 มิ.ย. 67 09.00-17.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

7:0 0:0 0:0 7:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร

17 อ. 11 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 103)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

18 อ. 11 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป Update ปี 2567 รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

3:0 1:0 2:0 4:0 2:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

19 พ. 12 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,600.00 3,100.00
จองหลักสูตร

20 พฤ.-ส.13-15, ศ.-ส. 21-22, พฤ.-ส. 27-29 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 :Thai Chartered Management Accountant: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

48:0 0:0 0:0 48:0 0:0 30,000.00 35,000.00
จองหลักสูตร

21 พฤ - ส 13-15 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (หลักสูตร Strategic Management ):Thai Chartered Management Accountant: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

18:0 0:0 0:0 18:0 0:0 11,400.00 11,900.00
จองหลักสูตร

22 พฤ 13 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   Blockchain, Risks and Controls รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

23 พฤ. 13 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 104)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

24 พฤ.13 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   เรียนรู้เรื่องเดิม Update เรื่องใหม่ TFRS for NPAEs กับการจัดประเภทรายการในงบการเงินอย่างถูกต้อง รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

25 ศ. 14 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 105)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

26 ศ.14 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

27 ศ. 14 มิ.ย. 67 09.00-13.00 น.   โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) การตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 11/2567  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

19:0 1:0 0:0 20:0 0:0 1,800.00 1,800.00
จองหลักสูตร

28 ส. 15 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

29 วันที่ 18, 19, 26 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 - 16.30 น. และ 27 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 - 16.00 น.   พัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) และผู้สอบทานคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน ตาม TSQM1 ปี 2567  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : Bliston Suwan Park View Hotel And Serviced Residence Bangkok 

 

26:0 0:0 0:0 26:0 0:0 สมัครเเละชำระเงินหลังวันที่ 1 เมษายน 2567
จองหลักสูตร

คลิ๊กเพื่อสมัคร
11,500.00 0.00
สมัครเเละชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2567
10,500.00 0.00
30 วันที่ 18 และ 25 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร

31 อ. 18 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 201)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

32 อ. 18 มิ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

33 พ.19 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.   พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

4:30 0:0 1:30 4:30 1:30 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร

34 พฤ. 20 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

35 พฤ. 20 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   เจาะประเด็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร

36 ศ.-ส. 21-22 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร

37 ศ.- ส. 21-22 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (หลักสูตร Risk Management):Thai Chartered Management Accountant: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 7,600.00 8,100.00
จองหลักสูตร

38 ส.-อา. 22 - 23 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร

39 ส.22 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.   Risk, Control, and Audit รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร

40 ส. 22 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร

41 ส. 22 มิ.ย. 67 09.00–16.30 น.   ระบบบัญชีต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อการสร้างกำไรในอนาคต  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 ชำระหลังวันที่ 17 มิ.ย. 67
จองหลักสูตร

1,700.00 2,100.00
ชำระภายในวันที่ 17 มิ.ย. 67
1,300.00 1,700.00
42 ส. 22 มิ.ย. 67 09.00–16.30 น.   ระบบบัญชีต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อการสร้างกำไรในอนาคต (สำหรับอาจารย์/นักศึกษา)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 900.00 900.00
จองหลักสูตร

43 อ. 25 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 202)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

44 พ.26 มิ.ย. 67 09.00 - 12.15 น.   คู่มือประมวลจรรยาบรรณ ฉบับปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง รุ่นที 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 3:0 0:0 0:0 3:0 299.00 399.00
จองหลักสูตร

45 พฤ.- ส. 27-29 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (หลักสูตร Financial Strategy):Thai Chartered Management Accountant: TCMA - Professional  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

18:0 0:0 0:0 18:0 0:0 11,400.00 11,900.00
จองหลักสูตร

46 พฤ.-ศ.27-28 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.   COSO ERM Compendium การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทั้ง 5 ของ ERM รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 13,000.00 15,000.00
จองหลักสูตร

47 ศ. 28 มิ.ย. 67 9.00-17.30 น.   การวางแผนภาษี เพื่อลดภาระ ภาษีของกิจการ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : UNISERV CMU (สำนักบริการวิชาการ มช.) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ ชำระหลังวันที่ 22 มิ.ย. 67
จองหลักสูตร

1,700.00 2,100.00
ชำระภายในวันที่ 22 มิ.ย. 67
1,300.00 1,700.00
48 ศ. 28 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจ Pillar Two เกี่ยวกับงบการเงินอย่างไร  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3,000.00 3,500.00
ปิดรับสมัคร

49 ส. 29 มิ.ย. 67 09.00-17.30 น.   การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic accounting)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : UNISERV CMU (สำนักบริการวิชาการ มช.) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ ชำระหลังวันที่ 22 มิ.ย. 67
จองหลักสูตร

1,700.00 2,100.00
ชำระภายในวันที่ 22 มิ.ย. 67
1,300.00 1,700.00
50 ส. 29 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

51 ส.29 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : Jasmine City Hotel Bangkok 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร

52 จ.-อ.1-2 ก.ค.67 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 15,000.00 19,000.00
จองหลักสูตร

53 วันที่ 1-2 ก.ค. 67 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 3)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

9:0 0:0 0:0 9:0 0:0 1,600.00 2,200.00
จองหลักสูตร

54 จ. 1 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 301)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

55 จ. 1 ก.ค. 67 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

7:0 0:0 0:0 7:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร

56 อ.2 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

57 อ. 2 ก.ค. 67 9.00-16.30 น.   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advanced Level รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

58 อ. 2 ก.ค. 67 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 302)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

3:0 0:0 0:0 3:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

59 พ. 3 ก.ค. 67 09.00 -16.30 น.   Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

60 พ.3 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

61 พฤ-ส 4-6,11-13 ก.ค.67 09.00 - 16.30 น.   วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC) รุ่นที่ 1 Part 1  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโซเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 12,000.00 13,000.00
เต็ม

62 พฤ - ศ 4-5 ก.ค. 67 09.00-16.30   วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC) รุ่นที่ 1 Part 1 (หลักสูตรย่อย 1.1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโซเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 4,900.00
จองหลักสูตร

63 พฤ.4 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

64 ศ. - ส. 5-6,12-13,19 ก.ค. และ 2-3 ส.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   CFO in Practice : Certification Program รุ่นที่ 12  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : Grande Centre Point Hotel Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 48,150.00 53,500.00
จองหลักสูตร

65 ศ. 5 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

66 ศ. 5 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

67 ส. 6 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

68 ส 6 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC) รุ่นที่ 1 Part 1 (หลักสูตรย่อย 1.2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

69 ส. 6 ก.ค. 67 09.00-13.00 น.   โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ครั้งที่ 13/2567  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 1,800.00
จองหลักสูตร

70 จ.-พ.8-10 ก.ค.67 09.00-16.30 น.   กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

18:0 0:0 0:0 18:0 0:0 19,000.00 21,000.00
จองหลักสูตร

71 วันที่ 9, 11, 16, 23 ก.ค. 67 09.00-16.30 น. และ 13.00-16.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 4)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

21:0 0:0 0:0 21:0 0:0 3,500.00 4,200.00
จองหลักสูตร

72 อ. 9 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 401)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

73 อ.9 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

74 พฤ. 11 และ พ. 31 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   ความแตกต่างระหว่างมุมบัญชีและภาษี (หลักสูตรเต็ม)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 8,000.00 9,000.00
จองหลักสูตร

75 พฤ. 11 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 402)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

76 พฤ. 11 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   ความแตกต่างระหว่างมุมบัญชีและภาษี (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร

77 พฤ 11 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC) รุ่นที่ 1 Part 1 (หลักสูตรย่อย 1.3)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

78 พฤ. 11 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

79 ศ. 12 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   Data Leak Protection Basic เรียนรู้การป้องกันข้อมูลรั่วไหลเบื้องต้น รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

80 ศ. 12 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

81 ศ 12 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC) รุ่นที่ 1 Part 1 (หลักสูตรย่อย 1.5)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

82 ส. 13 ก.ค.67 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

83 ส 13 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC) รุ่นที่ 1 Part 1 (หลักสูตรย่อย 1.4)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

84 วันที่15 -16,25-26 ก.ค 67 เวลา 09.00 - 16.30 น.   Audit School – Junior Level  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

 

21:0 0:0 3:0 21:0 3:0 10,000.00 10,500.00
จองหลักสูตร

85 จ. 15 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร

86 อ. 16 ก.ค. 67 13.00-16.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 403)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

3:0 0:0 0:0 3:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

87 พ.-พฤ. 17-18 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,400.00 6,000.00
จองหลักสูตร

88 พ.17 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

89 พฤ. 18 ก.ค. 67 เวลา 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

90 อ. 23 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 404)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

91 อ.23 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรทางบัญชีและภาษีที่แตกต่างกัน  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

92 พฤ.-ศ.ที่ 25-26 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2024) (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 1,900.00
จองหลักสูตร

93 พฤ.- ศ.ที่ 25-26 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2024) (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 1,900.00
จองหลักสูตร

94 ศ. 26 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเรื่องรายได้ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

95 อ. 30 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   Introduction to Cloud Security เรียนรู้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์เบื้องต้น รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

96 พ 31 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากรที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,400.00
จองหลักสูตร

97 พ. 31 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   ความแตกต่างระหว่างมุมบัญชีและภาษี (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร

98 พ. 31 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 3/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร

99 พฤ. 1 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Tax Issues Mapping แผนที่ประเด็นทางภาษีสำหรับนักบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : -  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร

100 พฤ. 1 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   ประเด็นในทางปฏิบัติในการนำ TFRS มาใช้  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร

101 ศ-ส 2-3 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   IT ESSENTIALS FOR INTERNAL AUDIT รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,400.00
จองหลักสูตร

102 ศ.2 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบงานต่างๆ สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

103 วันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 ส.ค. , วันที่ 1, 7-8, 14-15 ก.ย. พ.ศ.2567   โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 4 (Forensic Accounting Certificate: FAC) 14 วัน  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : Swissotel Bangkok Ratchada 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 42,000.00 45,000.00
จองหลักสูตร

104 วันที่ 5, 8, 13, 16 และ 29 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 5)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

30:0 0:0 0:0 30:0 0:0 5,200.00 5,700.00
จองหลักสูตร

105 วันที่ 5 และ 8 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 501)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร

106 อ. 13 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 503)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

107 พ-พฤ 14-15 ส.ค. และ ศ-ส 23-24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 6,000.00 6,500.00
จองหลักสูตร

108 พ.- พฤ. 14-15 ส.ค. 67 ศ. - ส. 23-24ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 6,000.00 6,500.00
จองหลักสูตร

109 พ. 14 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS 15 วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีเงินได้  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 4,200.00 4,700.00
จองหลักสูตร

110 พ. 14 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

111 พ. 14 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

112 พ. 14 ส.ค.67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

113 พฤ.15 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 3/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

114 พฤ. 15 ส.ค.67 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

115 พฤ. 15 ส.ค. 67 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

116 ศ. 16 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Introduction to ISO38500 Corporate Governance of Information Technology เรียนรู้ ISO38500 การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

117 ศ. 16 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 502)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

118 ศ. 16 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด ฉบับปรับปรุง 2565 รุ่นที่ 3/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

119 วันที่ 17, 20, 24 และ 30 - 31 ส.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

30:0 0:0 0:0 30:0 0:0 9,000.00 10,000.00
จองหลักสูตร

120 ส.17 ส.ค. 67 09.00-17.00 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 3/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 699.00 1,199.00
จองหลักสูตร

121 วันที่ 20 และ 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 6)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร

122 อ. 20 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 601)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

123 อ. 20 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

2:30 1:0 2:30 3:30 2:30 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

124 พ. 21 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Tax and Accounting Due Diligence for M&A รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,200.00 2,700.00
จองหลักสูตร

125 วันที่ 21-22 , 27-30 ส.ค. 67 เวลา 09.00 - 16.30 น.   Audit School – Senior Level  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

36:0 0:0 0:0 36:0 0:0 14,500.00 15,500.00
จองหลักสูตร

126 พฤ. 22 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Center Point Termanal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร

127 พฤ.22 ส.ค.67 09.00-16.30 น.   การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

128 พฤ. 22 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 2,000.00
จองหลักสูตร

129 ศ.23 ส.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

130 ศ.23 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

131 ศ. 23 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy 1)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

132 ส. 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

133 ส. 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 602)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

134 ส. 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

135 ส. 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy 2)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร

136 จ. 26 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TSQM กับการพัฒนาคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,200.00 1,500.00
จองหลักสูตร

137 อ.-พ. 27-28 ส.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,400.00 5,800.00
จองหลักสูตร

138 อ.-พ. 27-28 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 12:0 0:0 12:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร

139 พ. 28 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2567) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

140 พฤ. 29 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 504)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร

141 พฤ.29 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 3/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร

142 ศ. 30 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม The Palazzo Bangkok 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 2,000.00
จองหลักสูตร

143 อ. 3 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   Tax and Accounting Due Diligence for IPO รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,200.00 2,700.00
จองหลักสูตร

144 วันที่ 13 - 14 และ 19 - 20 ก.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   Certificate for Young Professional IA รุ่นที่ 3  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

24:0 0:0 0:0 24:0 0:0 10,000.00 12,000.00
จองหลักสูตร

145 ส. 14 ก.ย. 67 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร

146 ส. 14 ก.ย. 67 15.00 - 16.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/67 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร

147 ส. 14 ก.ย. 67 12.00-13.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/67 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร

148 ส. 14 ก.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

149 ส. 14 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   การใช้งานโปรแกรม Automated Leadsheet (Workshop)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

150 จ. 16 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

151 พฤ. 19 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

152 ส. 21 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

153 พฤ. 26 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   เทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

154 ส.28 ก.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   How to Become an Effective Internal Auditor หนึ่งวันกับเส้นทางการเป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

155 ส. 28 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

156 ส. 28 ก.ย. 67 13.00 - 17.00 น.   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

20:0 0:0 0:0 20:0 0:0 2,500.00 2,500.00
จองหลักสูตร

157 จ. 30 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   ประยุกต์ใช้ COBIT ในการกำกับดูแลไอที รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

158 พ. 2 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

159 พฤ. 3 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับนักบัญชีมือใหม่  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 1,000.00 1,500.00
จองหลักสูตร

160 วันที่ 4-5, 18-19 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   Certificate for Lead IA Reviewer รุ่นที่ 2  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

24:0 0:0 0:0 24:0 0:0 10,000.00 12,000.00
จองหลักสูตร

161 พ. 9 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจการผลิต”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

162 พฤ.-ศ. 10-11 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (หลักสูตรเต็ม)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

9:0 0:0 3:0 9:0 3:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร

163 พฤ. 10 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

164 ศ. 11 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

165 พ. 16 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ “ธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

166 พฤ. 17 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   SMP Manual Edition - Volume 2  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร

167 ศ. 18 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

168 ส. 26 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร

169 ส. 26 ต.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักการและแนวปฎิบัติ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : -  
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร

170 จ.-อ. 28-29 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   Update บัญชีและภาษีอากร  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 6:0 6:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร

171 จ. 28 ต.ค.67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจโรงแรม”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

172 พฤ. 14 พ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

173 ศ.-ส. 15 - 16 พ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   Analytical Thinking and 5C’s for effective audit result communication (การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิค 5C’s) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,400.00 6,000.00
จองหลักสูตร

174 ศ.-ส.22-23 พ.ย.67 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,900.00
จองหลักสูตร

175 ศ. 22 พ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร

176 ส. 23 พ.ย. 67 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

177 ส.-อา. 23-24 พ.ย. 67 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรเต็ม)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 12:0 0:0 12:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร

178 อา. 24 พ.ย. 67 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

179 ส. 30 พ.ย. 67 09.00-16.30 น.   รายจ่ายต้องห้ามหนามยอกอกผู้ประกอบการ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

1:0 0:0 5:0 1:0 5:0 1,500.00 2,000.00
จองหลักสูตร

180 จ.-อ. 2-3 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม )  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร

181 จ. 2 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft SQL(หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

182 อ. 3 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Unix(หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

183 อ. 3 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   วิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านบัญชีและภาษีอากร  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:0 0:30 5:30 0:30 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร

184 ส.-อา. 14 -15 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Model 1 Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร

185 พฤ. 19 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด รุ่นที่2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร

186 ศ.-ส. 20-21 ธ.ค.67 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD excel Software ฟรี
จองหลักสูตร

5,500.00 5,900.00
187 ส. 21 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร

188 อา. 22 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

4:0 0:0 2:0 4:0 2:0 3,300.00 3,800.00
จองหลักสูตร