กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 พ-พฤ 28-29 ก.พ. และ ศ - ส 8-9 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

24:0 0:0 0:0 24:0 0:0 6,000.00 6,500.00
ปิดรับสมัคร
2 พ.- พฤ. 28-29 ก.พ. 67 ศ. - ส. 8-9 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

24:0 0:0 0:0 24:0 0:0 6,000.00 6,500.00
ปิดรับสมัคร
3 อ.-พ. 5-6 มี.ค.67 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 15,000.00 19,000.00
ปิดรับสมัคร
4 พ. 6 มี.ค.67 09.00-16.30 น.   การวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

0:0 1:0 5:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
5 พ. 6 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร
6 ศ.8 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (วิชา Financial Strategy 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
7 ศ. 8 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (วิชา Financial Strategy 1)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
8 ส.-อา. 9 -10 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Model 1 Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
9 ส. 9 มี.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   How to Become an Effective Internal Auditor หนึ่งวันกับเส้นทางการเป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
10 ส. 9 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (วิชา Financial Strategy 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
11 ส. 9 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (วิชา Financial Strategy 2)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
12 อ.12 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร
13 พ.-ศ.13-15 มี.ค.67 09.00-16.30 น.   กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

18:0 0:0 0:0 18:0 0:0 19,000.00 21,000.00
จองหลักสูตร
14 พฤ. 14 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   เทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
15 ศ. 15 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
16 ศ. 15 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   ภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
17 ส. 16 มี.ค. 67 09.00-17.30 น.   Digital transformation accounting และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) 

 

6:0 1:0 0:0 7:0 0:0 ชำระเงินหลังวันที่ 6 มี.ค. 67 สมัครที่สาขา
คลิ๊กเพื่อสมัคร
1,700.00 2,100.00
ชำระเงินภายในวันที่ 6 มี.ค. 67
1,300.00 1,700.00
18 ส. 16 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
19 ส. 16 มี.ค.67 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
20 อา. 17 มี.ค. 67 09.00-17.30 น.   อสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) 

 

7:0 0:0 0:0 7:0 0:0 ชำระหลังวันที่ 6 มี.ค. 67 สมัครที่สาขา
คลิ๊กเพื่อสมัคร
1,700.00 2,100.00
ชำระภายในวันที่ 6 มี.ค. 67
1,300.00 1,700.00
21 อ. 19 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,500.00
จองหลักสูตร
22 พ. 20 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2566) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
23 วันที่ 21 , 26 , 29 มี.ค. , 25 และ 30 เม.ย.67 09.00-16.30 น.   วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม 5 วัน)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

18:0 0:0 12:0 18:0 12:0 25,000.00 30,000.00
จองหลักสูตร
24 พฤ. 21 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
25 ส. 23 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
26 ส. 23 มี.ค. 67 13.00 - 17.00 น.   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

20:0 0:0 0:0 20:0 0:0 2,500.00 2,500.00
จองหลักสูตร
27 อา. 24 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

4:0 0:0 2:0 4:0 2:0 3,300.00 3,800.00
จองหลักสูตร
28 จ.-อ.25-26 มี.ค. และ จ.-อ.1-2 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

24:0 0:0 0:0 24:0 0:0 25,000.00 28,000.00
จองหลักสูตร
29 อ. 26 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
30 พ. 27 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Fraud: กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร
31 พฤ. 28 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   เรียนรู้เรื่องเดิม Update เรื่องใหม่ TFRS for NPAEs กับการจัดประเภทรายการในงบการเงินอย่างถูกต้อง รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
เต็ม
32 ศ.-ส. 29-30 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
33 ศ. 29 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 3)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
34 ส. 30 มี.ค. 67 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/67 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
35 ส. 30 มี.ค. 67 15.00 - 16.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/67 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
36 ส. 30 มี.ค. 67 12.00-13.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/67 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

7:30 0:0 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
37 ส 30 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.   ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากรที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,400.00
จองหลักสูตร
38 ศ. 5 เม.ย. 67 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

7:0 0:0 0:0 7:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
39 ศ. 5 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเรื่องรายได้ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
40 ศ.5 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบงานต่างๆ สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
41 พฤ. 18 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
42 พฤ. 18 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีมือใหม่  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 1,000.00 1,500.00
จองหลักสูตร
43 ศ.-ส. 19 - 20 เม.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   Analytical Thinking and 5C’s for effective audit result communication (การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิค 5C’s) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,400.00 6,000.00
จองหลักสูตร
44 อ.-พ. 23-24 เม.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,400.00 5,800.00
จองหลักสูตร
45 อ. 23 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
46 อ. 23 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   สุดยอด Trick ในการพิชิตปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการทำงานของนักบัญชี  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
47 พฤ. 25 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด รุ่นที่1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
48 พฤ. 25 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 4)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
49 ส.27 เม.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
50 อ. 30 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร
51 อ. 30 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 5)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
52 อ. 30 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
53 อ. 30 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

3:0 1:0 2:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
54 อ. 7 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2567) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
55 วันที่ 9-11,16-18,24-25 พ.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 4  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Center Point Terminal 21 

 

48:0 0:0 0:0 48:0 0:0 35,000.00 38,000.00
จองหลักสูตร
56 ส.11 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
57 ส. 11 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
58 ส.11 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

4:30 0:0 1:30 4:30 1:30 699.00 999.00
จองหลักสูตร
59 จ. 13 พ.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
60 อ. 14 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
61 พฤ.-ศ.16-17 พ.ค.67 09.00-16.30 น.   กรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน COSO ESG ที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท (สุขุมวิท 22) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 15,000.00 17,000.00
จองหลักสูตร
62 พฤ.16 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร
63 ส. 18 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร
64 ส. 18 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 2,000.00
จองหลักสูตร
65 พฤ. 23 พ.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
66 ส. 25 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด ฉบับปรับปรุง 2565 รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
67 ส. 25 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักการสำคัญของการรวมธุรกิจและการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
68 จ.-อ. 27-28 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,400.00 5,800.00
จองหลักสูตร
69 อ. 28 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 4,200.00 4,700.00
จองหลักสูตร
70 พ.-พฤ. 29 -30 พ.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
71 พฤ. 30 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 699.00 999.00
จองหลักสูตร
72 ส.-อา. 1 - 2 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
73 ส. 1 มิ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   COSO-based Internal Audit Program รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,400.00
จองหลักสูตร
74 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย.-21 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 4  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

12:30 1:0 136:30 12:30 137:30 ชำระหลังวันที่ 20 พ.ค. 67
จองหลักสูตร
64,000.00 69,000.00
ชำระภายในวันที่ 20 พ.ค. 67
54,000.00 59,000.00
75 ส. 8 มิ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   Agile Internal Audit รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
76 พ. 12 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,600.00 3,100.00
จองหลักสูตร
77 ศ.14 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
78 ส. 15 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
79 วันที่ 18, 19, 26 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 - 16.30 น. และ 27 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 - 16.00 น.   พัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) และผู้สอบทานคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน ตาม TSQM1 ปี 2567  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : Bliston Suwan Park View Hotel & Serviced Residence Bangkok 

 

26:0 0:0 0:0 26:0 0:0 สมัครเเละชำระเงินหลังวันที่ 1 เมษายน 2567
ปิดรับสมัคร
11,500.00 0.00
สมัครเเละชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2567
10,500.00 0.00
80 อ. 18 มิ.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
81 พ.19 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.   พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

4:30 0:0 1:30 4:30 1:30 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร
82 ศ. 21 มิ.ย. 67 9.00-16.30 น.   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advanced Level รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
83 ส.22 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.   Risk, Control, and Audit รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 799.00 1,199.00
จองหลักสูตร
84 ส. 22 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
85 ส. 29 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
86 ส.29 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.   รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
87 พ. 3 ก.ค. 67 09.00 -16.30 น.   Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
88 พ.3 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
89 พฤ.4 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
90 ศ. 5 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
91 ศ. 5 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/67 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
92 พฤ. 11 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
93 ศ. 12 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
94 วันที่15 -16,25-26 ก.ค 67 เวลา 09.00 - 16.30 น.   Audit School – Junior Level  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

 

21:0 0:0 3:0 21:0 3:0 10,000.00 10,500.00
จองหลักสูตร
95 พ.-พฤ. 17-18 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.   เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,400.00 6,000.00
จองหลักสูตร
96 พ.17 ก.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:30 0:30 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
97 ศ-ส 2-3 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   IT ESSENTIALS FOR INTERNAL AUDIT รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,400.00
จองหลักสูตร
98 พ-พฤ 14-15 ส.ค. และ ศ-ส 23-24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 6,000.00 6,500.00
จองหลักสูตร
99 พ.- พฤ. 14-15 ส.ค. 67 ศ. - ส. 23-24ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 6,000.00 6,500.00
จองหลักสูตร
100 พ. 14 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
101 พ. 14 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
102 พ. 14 ส.ค.67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
103 พฤ. 15 ส.ค.67 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
104 พฤ. 15 ส.ค. 67 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
105 พ. 21 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Tax and Accounting Due Diligence for M&A รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,200.00 2,700.00
จองหลักสูตร
106 วันที่ 21-22 , 27-30 ส.ค. 67 เวลา 09.00 - 16.30 น.   Audit School – Senior Level  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 14,500.00 15,500.00
จองหลักสูตร
107 พฤ. 22 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Center Point Termanal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร
108 ศ.23 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
109 ส. 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
110 ส. 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
111 ส. 24 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/67 (วิชา Financial Strategy 2)  
 
รูปแบบการจัด : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
112 อ.-พ. 27-28 ส.ค. 67 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 0:0 12:0 0:0 12:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
113 อ. 3 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   Tax and Accounting Due Diligence for IPO รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2,200.00 2,700.00
จองหลักสูตร
114 ส. 14 ก.ย. 67 09.00 - 16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
115 จ. 16 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,900.00
จองหลักสูตร
116 พ. 2 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
117 พ. 9 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจการผลิต”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
118 พ. 16 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ “ธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
119 พฤ. 17 ต.ค. 67 09.00-16.30 น.   SMP Manual Edition - Volume 2  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 3,800.00 4,300.00
จองหลักสูตร
120 ส. 26 ต.ค. 67 09.00 - 16.30 น.   พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักการและแนวปฎิบัติ รุ่นที่ 2/67  
 
รูปแบบการจัด : -  
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
121 จ. 28 ต.ค.67 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ“ธุรกิจโรงแรม”  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุุงเทพฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
122 พฤ. 14 พ.ย. 67 09.00-16.30 น.   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
123 ศ.-ส.22-23 พ.ย.67 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,900.00
จองหลักสูตร
124 จ.-อ. 2-3 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   หลักสูตร การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
125 จ. 2 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft SQL(หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
126 อ. 3 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Unix(หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,800.00 3,300.00
จองหลักสูตร
127 ศ.-ส. 20-21 ธ.ค.67 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/67  
 
รูปแบบการจัด : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD excel Software ฟรี
จองหลักสูตร
5,500.00 5,900.00